Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Powerwalken


 • De Powerwalktrainer behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem.
 • De geldigheidsduur van de strippenkaart staat vermeld bij de tarieven en op de factuur. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
 • De betaling van het abonnement zal door middel van automatische incasso geschieden. Het abonnementsgeld wordt voor aanvang van de maand rond de 25e geïncasseerd.
 • Het abonnement wordt steeds, tot wederopzegging, stilzwijgend verlengd met een maand. Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • Opzegging van het abonnement kan op ieder moment, met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

 • Er worden geen lessen gegeven op officiële feest- en gedenkdagen. Deze lessen komen te vervallen.
 • Gemiste lessen van de deelnemers in verband met hun geplande vakantie, komen te vervallen.
 • De Powerwaltrainer behoudt zich het recht voor om vier vakantieweken in een kalenderjaar op te nemen. Tijdens deze weken zullen er geen lessen worden gegeven. Deze lessen kunnen, in overleg, worden ingehaald in de twee weken voorafgaand, danwel twee weken na afloop van de vakantie van de Powerwalktrainer. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats en lessen van de strippenkaart zullen worden doorgeschoven.
 • Deelname aan een Powerwalktraining geschiedt geheel op eigen risico. De Powerwalktrainer is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is de Powerwalktrainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de Powerwalktrainer georganiseerde activiteiten.
 • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • De Powerwalktrainer behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de Powerwalktrainingen.
 • Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bron-leefstijlcoaching.
 • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door de Powerwalktrainer bewaard zullen worden. De Powerwalktrainer verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.