Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CoachingArtikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: BRON-leefstijlcoaching, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 85074772, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de persoon of instantie die aan de Opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

Coach: Alexandra Bouwman, zelfstandig leefstijl- en OERsterk coach en Powerwalktrainer van BRON-leefstijlcoaching.

Cliënt: degene die gebruik maakt van één van de diensten die de Opdrachtnemer aanbiedt.

Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend. Dit kan ook zijn bij de cliënt thuis of buiten in de natuur.

 

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die wordt afgenomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Coach coacht de Cliënt in beginsel op het woonadres van de Cliënt, tenzij onderling anders is overeengekomen. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen

Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.

Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte aangegeven datum. Na het verstrijken van deze datum kan aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

Tenzij in de offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door Opdrachtnemer gestuurde offerte, dan wel door mondelinge aanvaarding.

De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

De met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, al wordt deze wel beoogd.

De Opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

De Opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 5 – Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding deelt de Coach de Cliënt mondeling danwel schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn voor particuliere Opdrachtgevers inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW.

De Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De Coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden en behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden aan te bieden dan het huidige traject.

 

Artikel 6 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de Opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de Opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de Opdrachtnemer worden gevraagd. De Opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de Opdrachtgever, dan dient dit aan de Opdrachtnemer doorgegeven te worden.

De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de Opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 8 – Basis

De Coach kan de Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de Coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose

worden gesteld. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt niet aan derden verstrekt. De Cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het melden aan de arts indien hij/zij een coachingstraject volgt.

 

Artikel 9 – Annulering / Beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een consult, coachingstraject, workshop of training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever of Cliënt te weigeren, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Annulering door de Opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachingstraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachingstraject, het consult, workshop of training te voldoen.

In geval de Opdrachtgever dan wel de Cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Een individueel consult kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. De Cliënt dient de Coach hiervan telefonisch op de hoogte te stellen via

06 – 83 36 88 82. Trajecten, waaronder begrepen de consulten, zijn niet deelbaar of overdraagbaar.

Indien er sprake is van ziekte waarbij Cliënt het traject niet (meer) voort kan zetten, ook niet op lange termijn, kan een traject tussentijds worden afgebroken. Hiervoor overhandigt Cliënt een bewijs van de arts.

Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

De Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 10 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De Coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De Coach streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is de Coach niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van verstrekte inzichten m.b.t. leefstijl en trainingen die onvolledig of niet juist blijken te zijn. De Cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar leefstijl, beweging, voeding en gezondheidssituatie verband heeft. Het advies van de Coach is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Coach verstrekte adviezen voor zover de Coach daartegen niet verzekerd is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Coach. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Coach nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 12 – Overmacht

De Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

De Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt), noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Coach verstrekt zijn.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

Eventuele klachten, over door de Coach geleverde diensten, dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Coach kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de Cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Indien Cliënt niet tevreden is over de begeleiding van de Coach, dient eerst en rechtstreeks contact te worden opgenomen met de Coach om te overleggen over de klacht, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden. Het indienen van een klacht ontslaat de Cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 15 – Slotbepaling

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.